Spojenie pracovnej sily so zamestnávateľmi v autoopravárenstve

V súčasnosti je často skloňované tvrdenie "Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v automobilovom priemysle". Väčšina analýz a štatistík je zameraná na automobilový priemysel, v ktorom sú zahrnuté vo väčšom zastúpené potreby výrobcov a v menšom potreby dílerov a autoservisov.

V marcovom prieskume sme sa zamerali prvýkrát zamerali aj na budúcu pracovnú silu – žiakov stredných odborných škôl, ktorí v tomto školskom roku končia štúdium na škole alebo pokračujú nadstavbovým štúdiom. Cieľom bolo bližšie zmapovať potreby zamestnávateľov, ktorí ponúkajú možnosti uplatnenia a získania praxe, a na druhej strane žiakov a ich ciele do budúcna.

Oslovili sme 97 škôl, ktoré ponúkajú možnosť študovať autoopravárenské odbory a odbory pre automobilový priemysel. Zároveň sme oslovili 1246 autorizovaných dílerstiev, autorizovaných a neautorizovaných servisov.
Do prieskumu sa napokon z celkového počtu zapojilo len 39 firiem (3%) a 46 škôl (48%) s počtom 682 žiakov.

Ako budúci absolventi vidia svoju budúcnosť

Na otázky nám odpovedalo spolu 682 žiakov z odborov Autoopravár mechanik (445), Autoopravár elektrikár a autotronik (116), Autoopravár (23), Autoopravár lakovník (46), Autoopravár karosár (40), Mechanik špecialista automobilovej výroby (9) a Mechanik nastavovač (1).

Viac ako polovica opýtaných (54,5%) plánuje pokračovať po záverečných skúškach nadstavbovým štúdiom a ukončiť ho maturitou, viď. obr.1. Z toho vyplýva, že od 1. júla 2017 budeme mať minimálne 310 čerstvých absolventov.

Výsledky z celkového počtu zapojených žiakov

94 budúcich absolventov (30%) neplánuje pracovať v tejto oblasti, a tak máme 216 súčasných žiakov, ktorí sa budú snažiť nájsť si prácu v autoservisoch alebo vo výrobných fabrikách.
Obsahom otázok bolo zistiť aj ich uplatniteľnosť hneď po skončení školy. Približne 40% z 216 tohtoročných absolventov, ktorí majú záujem o prácu v tejto oblasti, nemá sľúbenú prácu aj napriek praxi, ktorú mali počas školy. Po skončení školy sa stratí kontakt s týmito absolventmi.

Dlhodobá nespokojnosť zamestnávateľov

Našu aktivitu sme upriamili aj na zamestnávateľov konkrétne na servisy a predajcov motorových vozidiel, ktorí určujú potreby pre pracovný trh v oblasti autoopravárenstva. Ako sme už vyššie spomínali, zapojilo sa len 39 firiem do prieskumu, no aj napriek tomu sme sa rozhodli priniesť výsledky, nakoľko vo viacerých otázkach boli zhody.

Otázky sme kládli tak, aby dali čo najlepší obraz o ich potrebách a aktivitách pre zlepšenie situácie. Aké sú názory a postoje firiem k mladej generácii autoopravárov? Čo robia preto, aby naplnili svoje tímy a zároveň ich motivovali k tomu, aby svoju prácu vykonávali zodpovedne a dlhodobo? V čom vidia najväčšie nedostatky?

Skoro každá firma pociťuje nedostatok pracovnej sily, čím sa potvrdzujú tak často propagované tvrdenia médiami. Väčšina firiem (viď obrázok) nižšie sa snaží prispieť ku kvalitnému vzdelávaniu mladých autoopravárov tým, že žiakov prijímajú k sebe do servisov na prax. No ani to nie je postačujúca aktivita.

Zamestnávatelia pociťujú problém získať novú posilu do tímu. Ak už sa im podarí prijať nového zamestnanca, druhým vážnym problémom je si ho udržať a motivovať ho. Skoro každá spoločnosť ponúka svojim zamestnancom školenia pre zvýšenie kvalifikácie, keďže automobilový priemysel je dynamický a rýchlo rozvíjajúci.

Ako je to so získavaním kvalifikovanej pracovnej sily? Firmy využívajú viaceré kanály, ktoré im privedú nových pracovníkov. Internetové kanály prostredníctvom inzerátov využíva až 69,2% firiem. Rovnaké percentuálne zastúpenie má aj odporúčania známych. Inzerciu v tlačovinách využíva 41% opýtaných. Firmy sa nebránia ani spolupráci s úradmi práce (41%) a priamo so strednými odbornými školami (35,9%). Ďalšou možnosťou je využiť služby personálnych agentúr (20%). Napriek týmto aktivitám pociťujú nedostatok pracovnej sily. To znamená, že tieto kanály nie sú schopné dodať firmách to, čo potrebujú v tejto branži. Záujem je najmä o autoopravárenské profesie ako mechanik, diagnostik, elektrikár, lakovník, karosár či dokonca aj servisný poradca.

Čo nám prieskum odhalil

Výsledky prieskumu by sme vedeli zhrnúť nasledovne:

  • Zamestnávateľ nemá dostatok pracovnej sily a nábor novej je náročný
  • Stredné odborné školy nemajú dostatok žiakov
  • Pre žiakov ZŠ je študovať remeslo menej lákavé
  • V súčasnosti máme viac manažérov ako tých, ktorí vykonávajú manuálnu činnosť, a o pár rokov nebudú mať koho manažovať a riadiť
  • Vyštudovaní autoopravári sa neuplatňujú v praxi. Je nedostatok autoopravárov a aj napriek tomu majú problém uplatniť sa.
  • Absolventi odchádzajú do zahraničia
  • Remeslo sa stáva lukratívnou pracovnou oblasťou

Zamestnávatelia majú pocit, že vzdelávací systém je nesprávne nastavený. Aj pri snahe sa nakontaktovať na školu si uvedomujú, že nie vždy je s nimi jednoduchá komunikácia, a preto veľa krát šanca na spoluprácu zlyhá.

Štúdium remesla sa ešte stále vníma ako menej lukratívna ponuka štúdia. Do stredných odborných škôl (ďalej len „SOŠ“) zväčša prichádzajú žiaci s horším prospechom a menším záujmom o tieto odbory.
Toto verejné povedomie podporujú aj rodičia, ktorí majú hlavné slovo pri výbere strednej školy. Svoje rozhodnutia smerujú do všeobecných odborov s cieľom pokračovať na vysokej škole.

To má za následok, že niektoré remeslá vymierajú alebo sa stávajú nedostatkovými. Ich úroveň dôležitosti a uplatniteľnosti sa tak posúva nad povolania, ktorými je slovenský pracovný trh presýtený či už v oblastiach práva, ekonómie a i.

Dôležité je, aby každý absolvent mal uplatnenie a nebol nútený odísť do zahraničia alebo z núdze zmeniť povolanie, ktoré vyštudoval.

Firmy súhlasia s tým, že je potrebné začať už na základných školách a motivovať žiakov a ich rodičov. Ale taktiež je potrebné motivovať aj pedagógov, aby svoje vedomosti, čo najefektívnejšie odovzdávali budúcim odborníkom.

Ako dosiahnuť zmenu k lepšiemu?

Spoluprácou s cieľovými skupinami.

Autoprofesia.sk prináša projekt, do ktorého sa môžu zapojiť stredné odborné školy, základné školy, rodičia, mladí autoopravári a zamestnávatelia. Cieľom projektu je naplniť potreby trhu, zabrániť odchodu absolventov do zahraničia a produkovať kvalifikovanú pracovnú silu zo školy priamo ku zamestnávateľovi. Vďaka aktívnej komunikácii so školami a zamestnávateľmi sa snažíme pripraviť  žiakov na ich povolanie. Cez spoluprácu s dodávateľmi prinášame školenia pre žiakov, ktoré sú určené pre odborníkov z praxe. Kontrolou ich aktivity a motivačnými prvkami dokážeme mladých autoopravárov udržať v branži a zároveň dodať trhu to, čo potrebujú.

Zaujalo Vás to? Chcete svoju snahu a čas pre získanie pracovnej sily využiť efektívnejšie? Kontaktujte nás a my sa s Vami radi osobne stretneme a bližšie predstavíme náš projekt.

Ak Vás tento prieskum zaujal a povedali ste si: „Škoda, že som sa nezapojil.“, tak máme pre Vás dobrú správu. Stále je dotazník k dispozícii na našej stránke: https://www.autoprofesia.sk/blog/dotaznik-pre-ziakov